Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK


Predávajúci: Shnurky.sk
Gabriela Kaňuchová, Ľ. Štúra 7, 072 22 Strážske
IČO: 46522077

1. Rozsah uplatnenia

Týmto reklamačným poriadkom sa upravuje reklamačné konanie medzi Gabrielou Kaňuchovou (ďalej len „predávajúci“) a konečným zákazníkom (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „zákazník“). Reklamačný poriadok upravuje reklamačné konanie v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, Občianskym zákonníkom č. 401/1964 Zb., Obchodným zákonníkom – Zákon č. 513/1991 Zb.z. (všetky menované zákony v znení neskorších právnych predpisov), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Reklamácie vybavuje: Gabriela Kaňuchová – 0905317127


2. Sortiment, na ktorý sa reklamačný poriadok vzťahuje

Všetky výrobky predané zákazníkovi.


3. Doklad o kúpe

Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedené:

a) obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,

b) adresa prevádzky,

c) dátum predaja,

d) názov, množstvo výrobku, rýdzosť a hmotnosť,

e) cena jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.


4. Reklamácie

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

2. Na všetok tovar poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov.

3. Záruka sa vzťahuje len na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, technologického postupu alebo skrytou vadou materiálu.

4. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.

6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

7. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamácii a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.


5. Práva spotrebiteľa

Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady sa môžu uplatniť len v záručnej dobe.


6. Postup pri vybavovaní reklamácie

1. Spotrebiteľ je povinný pri reklamácii zaslať predajcovi tieto doklady:
– doklad o zaplatení výrobku
– písomné uvedenie všetkých vad výrobku, resp. tovaru na reklamačnom zápise
– návrh na riešenie reklamácie
– návrh na náhradu škody, ktorá vznikne výmenou vadného výrobku

2. Predávajúci vydá spotrebiteľovi doklad o uplatnení reklamácie. Doklad musí obsahovať:
– dátum uplatnenia reklamácie
– reklamované vady
– návrh na riešenie reklamácie zo strany spotrebiteľa
Tieto údaje môžu byť uvedené na písomnej reklamácii od spotrebiteľa.

3. Reklamáciu je možné uplatniť vždy, keď dodaný tovar vykazuje funkčné, vzhľadové alebo iné závady, skryté alebo zjavné, ktoré bránia jeho užívaniu pre účel, na ktorý bol výrobcom určený.


7. Spôsob rozhodovania o reklamácii

Na základe kvalifikovaného posúdenia vady, t.j. či ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú, rozhodne predávajúci o spôsobe riešenia reklamácie.


9. Záručná doba a záručné podmienky

Vada musí byť oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru odberateľom od predávajúceho.


10. Vybavenie reklamácie

1. Doba na vybavenie reklamácie je max. 30 dní, pokiaľ sú splnené všetky podmienky vyplývajúce z tohto reklamačného poriadku.

2. Reklamácia môže byť riešená: opravou, výmenou, zľavou z kúpnej ceny, vrátením peňazí alebo zamietnutím zo strany predávajúceho.

3. Ak zákazník nesplní podmienky reklamácie, bude reklamácia zo strany predávajúceho vybavená v súlade s týmto reklamačným poriadkom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi tak, aby jeho zákonné práva neboli dotknuté.

4. Reklamácia nebude uznaná ani v prípade, že predávajúci hodnoverne dokáže, že reklamovaný nedostatok nie je spôsobený vadou výrobku.

5. Pri neoprávnenej reklamácii budú odberateľovi fakturované náklady spojené s riešením reklamácie. Jedná sa o náklady na dopravu vadného výrobku na posúdenie k dodávateľovi alebo výrobcovi.

V Michalovciach 1.8.2020

Item added to cart.
0 items - 0,00